Eldning

  Eldning


Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden.

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv, men den skapar också oro bland markägare. Skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar


Så var försiktig!


Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.


Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.


Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.


Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.


Ofta eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.


Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.


Många kommuner har telefonsvarare med information om brandrisk. Du kan hitta telefonnumret under Brandförsvar eller Räddningstjänst i telefonkatalogens gröna sidor.


Ofta kan campingplatser och turistbyråer också ge besked om brandrisken.


Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.


Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.


För mer information gå in på: